DolfijngroepenDe dolfijngroep: zorg voor (hoog)begaafde kinderenSinds november 2017 hebben we op onze school een dolfijngroep. We hebben gekozen voor deze benaming omdat een dolfijn een intelligent, speels, gevoelig en sociaal dier is. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke kenmerken van de kinderen uit onze doelgroep: kinderen die naast het basis aanbod in de eigen groep behoefte hebben aan verdieping en verbreding. Wij organiseren in de dolfijngroep de noodzakelijke begeleiding voor deze begaafde kinderen van onze school.

Ongeveer twee uur in de week bezoeken ze de dolfijngroep, met meestal twee of drie jaargroepen tegelijk.† Afhankelijk van de begeleiding die nodig is, is deze groep niet groter dan 10-18 kinderen. De kinderen krijgen les van een speciaal voor deze groep aangestelde leerkracht, die is gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid of daarvoor wordt opgeleid.
In de dolfijngroep bieden we leerlingen een intellectuele uitdaging door middel van een verdiepend en verbredend lesaanbod. We besteden ook aandacht aan leervaardigheden en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 'dolfijnkinderen'.† We streven ernaar dat ze met goede leer-en werkstrategieŽn en met plezier in leren naar het VO kunnen gaan.
Voor kinderen die zoveel capaciteiten in zich hebben dat het aanbod van de dolfijngroep nog niet genoeg is om aan hun educatieve behoeften te voldoen, starten we in het schooljaar 2017-2018 een pilot. Deze leerlingen gaan naast de dolfijngroep nog een hele dag per week naar de bovenschoolse delfinogroep.

Waarom een dolfijngroep?
Schoolmethodes zijn geschreven voor de gemiddelde leerling. Zowel de 10% zwakste leerlingen als de 10% beste leerlingen komen aan de methode tekort. Zij hebben andere stof nodig die aan hun niveau is aangepast.
Dat geldt voor de kinderen die moeilijk leren, maar ook voor de kinderen die juist heel goed kunnen leren. Zij worden door de normale stof te weinig uitgedaagd. Het is voor hen zo makkelijk dat ze geen leer- en werkstrategieŽngaan inzetten, want dat is niet nodig. Ze doen veel intuÔtief, leren repetities niet of op het laatste nippertje en scoren daarvoor ook nog voldoende
Ze leren op deze manier niet om te leren, werk te plannen, zich in te spannen enz. Als ze dat later in hun leven wel moeten doen, zorgt dat vaak voor grote problemen. Veel (hoog)begaafde leerlingen stranden op het VO of op de universiteit en maken nooit hun studie af.

Daarnaast leren de kinderen niet om te falen. Fouten maken mag en moet: anders leer je niets. Dat is ťťn van de motto's van de Dolfijngroep. Het werk moet zo moeilijk zijn, dat er inspanning geleverd moet worden en dat het ook wel eens niet lukt. Hulp vragen en toch doorzetten is dan het devies!
Te makkelijk werk kan bij leergierige kinderen ook leiden tot verveling in de klas. Zij kunnen veel meer aan en het is belangrijk dat ze ook hun plezier in het leren behouden. Anders is de kans op onderpresteren en het ontstaan van gedragsproblemen, perfectionisme of faalangst aanwezig. Daarom is een verdiepend (bijv. moeilijker rekenwerk) en verbredend aanbod op zijn plaats. †
We besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Zij zijn daarin vaak verder dan andere kinderen en hebben meestal al een hoger spelniveau waardoor makkelijk misverstanden ontstaan tijdens het spelen met leeftijdgenootjes. De Dolfijngroep is dan ook een plaats waar je even kunt samenwerken op je eigen niveau.

Het kan ook zijn dat de intellectuele ontwikkeling nog veel verder is dan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We zien dan vaak kinderen met belangrijke levensvragen, die eigenlijk niet passen bij hun leeftijd, maar die ze wel hebben. Ook daar praten we met elkaar over.
Samenvattend besteden we in de dolfijngroep aandacht aan leren leren, door middel van een verdiepend en verbredend lesaanbod en besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 'Dolfijnkinderen'. We hopen dat ze zo met goede leer-en werkstrategieŽn en met plezier in leren naar het VO kunnen gaan.

Hoe selecteren we de kinderen?
Twee keer per jaar, na de afname van de Citotoetsen, selecteren we de kinderen voor de dolfijngroep aan de hand van de volgende criteria:
  • We kijken naar de gegevens van het leerlingvolgsysteem van Cito
  • Voor de kinderen uit groep 3 nemen we in plaats van begrijpend lezen, technisch lezen als toets in het rijtje op. We willen dat ze minimaal AVI M5 hebben. Dan pas voldoet de verrijkingslijn van de leesmethode niet meer
  • Het kan zijn dat begaafde kinderen niet altijd in toetsen laten zien wat ze eigenlijk zouden kunnen. Bij het vermoeden van onderpresteren worden er vragenlijsten van het signaleringssysteem Surplus gebruikt. Deze lijsten worden door ouders, leerkrachten, en vanaf groep 5, ook door de leerlingen ingevuld. De uitslag van deze lijsten wordt weergegeven in een cirkelmodel. Daarin kunnen 6 cirkels gevuld worden voor intellectueel vermogen en creatief denkvermogen. Als er minimaal vijf van de zes gekleurd zijn bij ouders en leerkrachten mag het kind ook in de dolfijngroep.
  • Het kan zijn dat uit een onderzoek is gebleken dat een kind hoogbegaafd is, bijvoorbeeld door een intelligentieonderzoek. Ook dan gaat het kind naar de dolfijngroep.
  • Soms hebben kinderen een leer- of gedragsstoornis, terwijl ze ook (hoog)begaafd zijn. Bijvoorbeeld ADHD en (hoog)begaafdheid en dyslexie en (hoog)begaafdheid. Ook vormen van autisme in combinatie met (hoog)begaafdheid komen voor. Als het voor deze kinderen beter is om naar de dolfijngroep te gaan, zijn ook zij daar welkom.
  • Kinderen in groep 8 met een score van545 of hoger voor de eindtoets van Cito mogen, als ze gemotiveerd zijn ook nog een paar maanden naar de dolfijngroep.

Wanneer gaan kinderen weer uit de dolfijngroep?
Als kinderen die op criterium 1 in de dolfijngroep zitten de vereiste scores niet meer halen, verlaten ze in principe de dolfijngroep. Het aanbod vanuit de Dolfijngroep is dan niet meer nodig en het aanbod vanuit de klas is dan voldoende. Als ouders of leerkrachten denken dat het toch een kind is dat in de dolfijngroep hoort, kan volgens criterium 2 alsnog geselecteerd worden.
Als kinderen volgens criterium 2 in de dolfijngroep zitten, moet er na een jaar vooruitgang te zien zijn in hun toetsresultaten. Ze moeten minimaal 2x een I en 1x een II hebben voor rekenen, begrijpend lezen en spellen. Zitten ze daaronder, dan verlaten ze de dolfijngroep, tenzij ze onder criterium 3 of 4 vallen. De prioriteit komt dan eerst bij het reguliere schoolwerk te liggen.

Kleuters
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen in de eigen groep uitdagend spelmateriaal en werk aangeboden. De dolfijnleerkrachten en de ib-er kunnen de groepsleerkrachten hiervoor adviseren.

Meer informatie:
  • Klik hier voor informatie over de pilot bovenschoolse delfinogroep

Kalender

16 oktober 2021
Herfstvakantie
25 december 2021
Kerstvakantie
26 februari 2022
Voorjaarsvakantie
Meer Kalender